top of page

KVALITET OCH MILJÖ

Mercado Produktion AB ska leverera produkter
och service av sådan kvalitet att de till fullo överensstämmer
med kundens krav och förväntningar.

ISO 9001 & 14001 Certifikat

kugghjul

KVALITETSPOLICY

Kundens första val

-Vårt mål är att våra kunder alltid ska vara nöjda. Med gemensam kraft levererar vi på Mercado varor och tjänster i tid och med sådan kvalitet att kundens krav, behov och förväntningar infrias.

-För oss är det viktigt att alla trivs för att känna motivation och lust, vilket leder till bättre service och engagemang för våra kunder.

-Tillsammans arbetar vi för att varje leverans blir en god referens för framtida affärer.

 Säkerheten först

-Våra produkters kvalitet ska fortlöpande säkras genom ett systematiskt arbetssätt samt en kvalitetsmedveten och välutbildad personal.

-Tillsammans tar vi personligt ansvar för att möta kundens krav och författningskrav, vilket leder till trygghet för användaren.

-Våra ledningssystem är ett kraftfullt verktyg för att förbättra våra produkter, processer och kvalitetsarbete.

 Känna trygghet

-En ömsesidig respekt och förtroende för varandras kunnande och åsikter lägger vi grunden för ett bra och långsiktigt samarbete.

-Med stöd av vår genuina erfarenhet och tradition skall vi fortsätta utvecklas för att behålla vår ledande position i branschen.

Livslångt lärande

-Vi säkerställer medarbetares och organisationens kompetens och förutsättningar genom utbildning och systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter.

-Vi uppmuntrar till en kultur där vi lär oss av varandra, internt och externt för att utvecklas, känna engagemang och hitta smarta lösningar.

Ett strå vassare

-Vi ska arbeta proaktivt för att identifiera risker, förebygga kvalitetsbrister och snabbt upptäcka förbättringsområden.

-Vi följer upp vår prestation och förbättrar ständigt våra arbetssätt och verktyg för att möta kunders och samhällets föränderliga behov.

-För att bibehålla vår höga kvalitet ska vi ligga i framkant av utvecklingen för de produkter och tjänster vi levererar.

Fjäril

MILJÖPOLICY

Hållbar framtid

-Arbetet för en hållbar utveckling är en process som kräver långsiktigt tänkande och en genomtänkt organisation. Genom att följa tillämpliga lagar, sätta upp mål och handlingsplan för att sedan utvärdera arbetet, kan vi kontinuerligt uppnå förbättringar. Som en följd av detta möjliggörs ökad ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

-Vi eftersträvar samverkan med våra kunder, leverantörer och andra aktörer i samhället för att uppnå våra mål.

Visa omtanke

-Vi visar omtanke för vår omvärld och framtida generationer, genom hushållande av resurser såsom energi, råvaror och material.  Detta uppmärksammas redan på idé- och konstruktionsstadiet, för hela produktens livscykel.

-Genom samarbete med kunder och leverantörer, vidarebefordras omtanken om miljön. Idéer och förslag som visar omtanke om miljön uppmuntras och tillvaratas.

 Livslångt lärande

-Vi höjer medvetandet och organisationens kompetens genom utbildning och systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter.

-Vi uppmuntrar till en kultur där vi lär oss av varandra, för att utvecklas, känna engagemang och hitta smarta lösningar. Nya kunskaper och rön leder till varaktig utveckling i vårt miljöarbete.


Hålla balansen

-Miljöarbetet ska ingå i det dagliga arbetet och hänsyn till miljön ska tas vid varje beslut så att man verkar för en hållbar utveckling i samhället.

-Resor och transporter ska i möjligaste mån ske med miljövänliga alternativ för att minimera klimatpåverkan.

-Ambitionen är att jobba hållbart för att minska verksamhetens klimatpåverkan, genom att investera i certifierade projekt, som ska stödja social och ekologisk hållbarhet.


Maxad livslängd

-Livslängden och den totala energianvändningen för en produkt är viktiga miljöaspekter.

-Genom god kvalitet minskar vi vår miljöpåverkan avseende både transporter och avfall av produkter.

-Ekonomi och miljö går hand i hand och båda måste mätas långsiktigt.

bottom of page